Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

Andere belangrijke functies binnen de club:

Ledenadministratie

Website:

Algemene regels bestuursleden H.S.C. Blue Lions Tilburg

  • Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden
  • Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar
  • Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in
  • Voorzitter en secretaris kunnen nimmer tegelijkertijd aftreden
  • Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 meerderjarige personen die door de ALV worden benoemd (met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen)